Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
ÖSTGÖTATIDNINGEN BUSINESS 2022-12-20 KL. 18:18

Nya LAS ger flexibla turordningar

Av Thomas Edgren

Den första oktober började nya LAS att gälla. Mer flexibla turordningsregler och utökat omställningsstöd har nu införts. Begreppet ”saklig grund” har ersatts med ”sakliga skäl” vid uppsägning från arbetsgivarens sida, vilket innebär att hänsyn inte ska tas till arbetstagarens sociala behov av en anställning eller prognoser för hur denne sköter sig i framtiden.

Nya LAS ger flexibla turordningar
Den första oktober började nya LAS att gälla. Mer flexibla turordningsregler och utökat omställningsstöd har nu införts. Foto: Peter Kroon, Arbetsförmedlingen.

Själva misskötsamheten hamnar nu i fokus i nya LAS. Är den tillräckligt allvarlig och arbetstagaren varit medveten om detta, ska sakliga skäl för uppsägning gälla. Arbetsgivaren behöver också erbjuda omplacering en gång innan uppsägning kan ske.

Alla företag kommer att kunna undanta tre arbetstagare som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från turordningsreglerna i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Tidigare har bara två personer kunnat undantas i verksamheter med färre än tio anställda.

Anställningen kommer heller inte längre att bestå under tvistetiden, vilket innebär att arbetsgivare som gör rätt vid uppsägning inte längre behöver betala månadslöner för att få sin sak prövad.
Den anställde får i stället rätt till arbetslöshetsersättning och ska stå till arbetsmarknadens förfogande under det tid tvisten pågår.
Vid en ogiltigförklaring kommer arbetsgivaren att få betala ett högre allmänt skadestånd än vad som normalt gäller idag.


En ny anställningsform, särskild visstidsanställning, har införts och den allmänna visstidsanställningen har tagits bort. Den särskilda visstidsanställningen kan nu snabbare övergå i en tillsvidareanställning för den som varit visstidsanställd 12 månader under en femårsperiod, i stället för som tidigare 24 månader.

Flera korta anställningar under samma månad kan nu också räknas som en sammanhållen anställningstid. Den som varit anställd i en särskild visstidsanställning kommer också att få en tidigarelagd företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning hos arbetsgivaren.

Anställda hos bemanningsföretag som varit placerade på samma driftsenhet hos ett kundföretag, i minst 24 månader under en period om 36 månader, ska erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget alternativt två månadslöner.





PÅ STARTSIDAN JUST NU