Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-10-13 KL. 23:35

Svenska hotade djur lever upp i 3D hos Google

Av Thomas Edgren

Fem hotade djur kan från och med idag upplevas virtuellt i 3D genom Googles sökmotor. Sök till exempel på fjällräv, tumlare i Östersjön eller vitryggig hackspett så framträder djuren på mobilskärmen i naturlig storlek på nära håll – som om de befann sig i samma rum eller på samma plats – för möjlighet att uppleva deras ljud, rörelseförmåga eller kanske ta en bild tillsammans.

Svenska hotade djur lever upp i 3D hos Google
Djuren framträder med AR-appen på mobilskärmen i naturlig storlek på nära håll och du får möjlighet att uppleva deras ljud och rörelseförmåga. Foto: Naturskyddsföreningen

Den nya funktionen lanseras globalt i samband med att FN:s konferens om biologisk mångfald äger rum och är framtagen i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Tror inte att arter kommer dö ut
Trots vår tids ökade fokus på miljö- och klimatfrågor menar nästan var tredje svensk att de inte tror, eller vet om, att det finns djurarter i Sverige som i vilt tillstånd riskerar att dö ut inom en nära framtid. Det visar en ny svensk SIFO-undersökning på uppdrag av Google. Med hjälp av ny teknik vill Google och Naturskyddsföreningen därför öka intresset för samt kunskapen om hotade djur och de pågående insatserna på området. Människor över hela världen kommer kunna ta del av djuren via sökmotorn för lära sig mer om arterna och få upp ögonen för biologisk mångfald.

Mitt i en naturkris
– Vi befinner oss mitt i en naturkris. En miljon djur- och växtarter riskerar att slås ut globalt varav många inom de närmaste decennierna, enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Nu sätter vi fokus på fem nordiska djurarter vars framtid är allvarligt hotad. Förhoppningsvis kan Googles 3D-djur skapa ett större intresse för dessa och andra hotade djur som riskerar att försvinna, säger Isak Isaksson, expert på Naturskyddsföreningen.

Rödlistade arter
De utvalda och hotade djuren är fjällräven, lodjuret, mosshumlan, östersjötumlaren och den vitryggiga hackspetten. Samtliga arter är rödlistade och är antingen akut hotade med endast ett fåtal individer kvar, som den vitryggiga hackspetten och östersjötumlaren, eller starkt hotad likt fjällräven som har minskat kraftigt de senaste åren. Lodjur och mosshumlan är klassade sårbar, respektive nära hotad, vilket innebär att en förändring måste ske för att dessa båda arter ska kunna reproducera sig i sin naturliga miljö.

Uppleva djuren i verklig storlek
Googles teknik för Augmented Reality (AR) gör det möjligt för vem som helst i världen att upptäcka och uppleva djuren i verklig storlek i 3D via Google Sök i mobilen. Sök efter ett av dessa djur i din mobila webbläsare (Android eller iOS) eller i Google-appen och tryck på "Visa i 3D". Du kommer att kunna uppleva djuren i fullskala in i minsta detalj, se hur de rör sig, höra deras ljud och ta bilder eller spela in videor med djuret för att dela med andra.

Bidra till fortsatt överlevnad
De fem djuren kommer även uppmärksammas på Naturskyddsföreningens hemsida där besökaren kan lära sig mer om arterna, hur man kan bidra till deras fortsatta överlevnad samt få information om AR-djuren. Naturskyddsföreningen har tillsammans med Google även utvecklat ett undervisningsmaterial där förskolepedagoger och lärare kan skapa virtuella upplevelsevandringar tillsammans med eleverna, direkt i sin egen närmiljö.

Källa Naturskyddsföreningen


Fakta om djuren
Fjällräv
Antal: Cirka 450 vuxna individer i Skandinavien
Hot: Brist på smågnagare, klimatförändringar med mildare klimat som leder till konkurrens med rödräven om föda, lyor och revir. Sjukdomar som rävskabb, störning kopplat till ökad användning av motorfordon i fjället samt minskat antal individer som leder till inavel och fragmentering.
Lodjur
Antal: Cirka 1 200 reproduktiva individer i Sverige
Hot: Trafik, sjukdomar som skabb, illegal jakt.
Mosshumla
Antal: Cirka 5 000 reproduktiva individer i Sverige
Hot: Minskad blomrikedom pga övergödning och minskad betesdrift i naturbetesmarker. Ökad fritidsbebyggelse, exploatering för vägar och golfbanor samt skogsplanteringar har minskat arean för lämpligt habitat kraftigt.
Östersjötumlare
Antal: Cirka 500 individer i Sverige, av dessa uppskattas knappt 100 individer vara reproduktiva.
Hot: Miljögifter, individen fångas som bifångst och bullerstörningar.
Vitryggig hackspett
Antal: Cirka 40 individer i Sverige
Hot: Skogsbruk, skogsskötsel och för höga viltstammar.


Så funkar AR-djuren
1. Sök på någon av djuren i Google-appen på mobilen.
2. När du sökt på djuret kommer en informationsruta fram där det står att du kan träffa djuret i verklig storlek. Klicka på knappen “Visa i 3D”.
3. När djuret nu visas i kan du klicka på knappen “Visa i omgivningen” för att aktivera kameran. Rör sedan mobilen enligt anvisningen på skärmen för att placera ut djuren i din egen omgivning.


SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

PÅ STARTSIDAN JUST NU