Klik venligst
MOTALA 2024-1-31 KL. 15:42

Bäcken ska slingra sig igen

Av Susanne Hasselqvist

MOTALA Odensbergsbäcken har rätats ut och dikats ut under årens lopp, allt för att skapa ny jordbruksmark i Medevi och Västanvik. Nu vill kommunen återställa den slingrande bäcken och därtill anlägga en våtmark i närheten.

Bäcken ska slingra sig igen
I dag är Odensbergsbäcken uträtad i syfte att skapa mer jordbruksmark. Nu ska kommunen utreda hur området bäst kan återställas med en naturligt slingrande bäck och en våtmark i nära anslutning.

Tanken är att bäcken ska få ett stabilare flöde och att groddjur, fåglar, insekter och växter ska gynnas. Dessutom kan övergödningen och klimatpåverkan minska.
– Vi har redan restaurerat en del av området uppströms vid Västanvik, säger Isabelle Norström som är kommunekolog i Motala. Det gjordes 2023, och nu vill vi fortsätta.

När bäcken rätades ut var syftet att skapa mer jordbruksmark. Så används inte området i dag, utan det är betesmark för Västanviks samfällighetsförening, mest i rekreationssyfte.
Att skapa och restaurera våtmarker är en mycket aktuell åtgärd för att nå miljömålen myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag, skriver Motala kommun i sin ansökan om bidrag till förstudien, och det är också en utpekad åtgärd i kommunens naturvårdsprogram.
Samfällighetsföreningen som äger marken är positiv till att utreda hur området bäst kan återställas. Motala kommun planerar att ta fram ett förslag på hur återmeandringen (slingrandet) och våtmarken ska anläggas. Totalt beräknas denna utredning kosta 98 000 kronor, och länsstyrelsen har beviljat medel till den statliga delen av kostnaden: 88 200 kronor.

SUSANNE HASSELQVIST

PÅ STARTSIDAN JUST NU