Klik venligst
EXTRAMATERIAL 2021-10-7 KL. 13:00

Nytt verktyg för att bryta segregation

Av Thomas Edgren

Hur mycket skiljer sig inkomsterna åt mellan olika områden i din kommun? Var är flest barn inskrivna i förskolan? Hur skiljer sig utbildningsnivån mellan stadsdelar? Och hur hänger det ihop med segregationens utveckling? Nu lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt verktyg som genom att svara på bland annat dessa frågor hjälper aktörer till mer effektiva insatser för att minska och motverka segregation.

Nytt verktyg för att bryta segregation
Delegationen mot segregation har nu skapat Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg för att mäta insatserna mot segregation.

– Delmos har visat i en rapport att segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Men segregationen går att bryta! Vi har nu skapat ett unikt verktyg för exempelvis kommuner så att de kan arbeta mer effektivt mot segregation, säger Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation.

Digitalt statistikverktyg
Segregationsbarometern är ett digitalt statistikverktyg som gör det möjligt att på ett nytt sätt mäta och följa upp den socioekonomiska segregationen och dess utveckling både inom olika samhällsområden och på olika geografiska nivåer, till exempel områden inom en kommun eller inom en region. Och det här kan leda till mer verkningsfulla insatser mot segregation:
– Genom att arbeta med mätning och uppföljning kan aktörerna få en gemensam bild av läget, och få upp ögonen för vilken typ av frågor det finns störst behov att arbeta vidare med för att minska och motverka segregation. Deras insatser blir mer träffsäkra, då de baseras på kunskap och statistik, säger Anders Kessling.

Kunskapsplattform
Tidigare erfarenheter visar hur viktigt det är att arbeta kunskapsbaserat för att bryta segregationen. Segregationsbarometern är ett verktyg som alla aktörer kan använda för att ta fram kunskap, oavsett den egna organisationens resurser och förutsättningar.
– Många mindre kommuner och organisationer har kanske inte råd eller möjlighet att skapa egna system för att mäta och följa segregationen. Genom Segregationsbarometern får de nya möjligheter att kartlägga utvecklingen i just deras geografiska område, säger Anders Kessling.

Gemensam grund bättre förutsättningar
Segregationsbarometern innebär att alla aktörer får tillgång till dels ett gemensamt kunskapsunderlag. Verktyget innehåller bland annat Områdestyper, som är ett helt nytt mått som belyser hela Sveriges socioekonomiska förutsättningar. Måttet innebär att det nu, för första gången, finns en rikstäckande och vedertagen definition av områden med socioekonomiska utmaningar och andra områden.
– Att ha en gemensam grund att utgå ifrån ger också större möjligheter till samverkan mellan olika aktörer. Segregation är en komplex fråga och det som behövs för att få till en varaktig förändring är just mer samordning och samverkan, säger Anders Kessling.
Källa: Delmos


Om Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation har till uppgift att bygga och sprida kunskap, främja samverkan och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att motverka strukturella orsaker till segregation och därmed förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar.


SENASTE E-TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

MEST LÄSTA EXTRAMATERIAL

Fler nyheter

PÅ STARTSIDAN JUST NU